Trainingen

Bij Pink-Lemonade kun je diverse trainingen volgen om jouw eigen site bij te houden. Je kunt trainingen volgen op het gebied van zoekmachine optimalisatie (hoe je beter vindbaar wordt in Google), Social Media en Online Marketing.


Social Media voor ZZP-ers

Inhoud

 • Mar­ket­ing: toen en nu
 • Wie zijn jouw klanten?
 • Waar zit­ten jouw klanten?
 • Per­sonal Branding
 • Pro­motie
 • Social Media Profiel
 • Social Media Strate­gie & Planning
 • Omgaan met (poten­tiële) klanten
 • Ref­er­en­ties: waarom zijn deze belangrijk?
 • Social Media Marketing Plan
 • Te behandelen Social Media

  Meld je nu aan!


  Uniek + Communicatie = Succes!

  Jezelf onderscheiden

  Volgens de laatste metingen van het CBS (Q4 2014) zijn er ruim 800.000 ZZP-ers in Nederland. Als ZZP-er is je budget vaak krap en er komen steeds meer concurrenten bij. Je moet jezelf onderscheiden. Waarom moet iemand bij JOU zijn? Maar wat maakt JOU nou zo uniek? Dat is wat poten­tiële klanten vaak denken bij een nieuw/​onbekend bedrijf.

  Tijdens deze workshop gaan we door middel van een stappenplan dáár achter komen. Dit zal je helpen bij jouw bedrijf of jezelf te profileren in al je (marketing)uitingen.

  Inhoud

  Door middel van oefeningen en een vragenlijst kun je onderstaande vragen beter beantwoorden:
 • Wat is jouw onderscheidend vermogen?
 • Wie zijn jouw ideale klanten?
 • Wie zijn jouw online én offline klanten? Aan de hand van deze antwoorden gaan we in op:
 • Jouw (online) profiel
 • Jouw online marketing strategie kalender

  Meld je nu aan!

 • Ondernemen & Internet

  Ongeacht of u uw site gebruikt als online brochure of juist als inter­ac­tieve klanten­con­tact, een web­site is voor ieder bedrijf of verenig­ing onmis­baar. Ook Social Media is steeds meer in opkomst, maar weet u wel hoe u dit het beste kunt inzetten?

  Voor wie?

  Voor bedri­jven en verenigin­gen die op een suc­cesvolle manier een web­site willen inzetten.

  Inhoud

 • Web­sites & uw klanten
 • Web­site optimalisatie
 • Pro­motie van uw site
 • Social Media inzetten

  Meld je nu aan!

 • Social Media Campagne Plan

  Ben je al bek­end met Social Media en klaar voor de vol­gende stap: het maken van een Social Media Cam­pagne? Dan is dit dé work­shop voor jou.

  Inhoud

 • Doel­stellin­gen en Strate­gie bepalen
 • Cam­pagne planning
 • Con­tent Com­mu­ni­catie cre­atief inzetten
 • Bepalen welke media het beste bij jou past
 • Inter­ac­tie met de doelgroep
 • Mon­i­toren
 • Meten en Evalueren
 • Kwan­ti­tatieve Analyse
 • Kwal­i­tatieve Analyse
 • Meld je nu aan!


  Website Optimalisatie voor ZZP-ers

  Wil jij ook continue jouw site updaten met informatie en tegelijkertijd goed vindbaar zijn en blijven in Google en andere zoekmachines? Dan is deze training voor jou.

  Inhoud

 • Vin­d­baarheid = spider-​vriendelijkheid
 • Webpagina-URL’s opti­mal­isatie
 • Zoek­ter­mop­ti­mal­isatie
 • Tekst-​optimalisatie
 • Typografie
 • Download-​tijd (laadtijd)
 • Een­duidige opmaak
 • Duidelijke en logis­che navigatie
 • Sitemap
 • Hand­ige links & tips
 • Meld je nu aan!


  Zoekmachine Optimalisatie voor ZZP-ers

  Als ZZP-er heb je het al moeilijk genoeg om je te onderscheiden. Je bud­get is krap en er komen steeds meer con­cur­renten bij. Veel ZZP-​ers willen zélf de con­t­role houden over hun bedrijf en vin­d­baarheid. Je besteedt jouw Social Media ook niet uit, dus waarom zou je jouw vin­d­baarheid uitbest­e­den. {i}JIJ{/i} hebt er namelijk het groot­ste belang bij. Bij Pink-​Lemonade bieden we (star­tende) onderne­mers de mogelijkheid om de con­t­role over hun (social media/​marketing) uitin­gen en online vin­d­baarheid in eigen hand te houden.

  Inhoud

 • On Page rangschik fac­toren: Con­tent, HTML, Architectuur
 • Off Page rangschik factoren:Links, Soci­aal, Vertrouwen, Persoonlijk
 • Overtredingen:Don’t’s
 • Meld je nu aan!


  SEO/SEA

  Wat is SEO
  SEO staat voor Search Engine Opti­miza­tion, oftewel Zoekmachine-​optimalisatie.

  SEO is een onderdeel van zoek­ma­chine­mar­ket­ing en heeft als doel uw web­pag­ina hoog te laten scoren in de ‘organ­is­che’ zoekre­sul­taten. Met organ­isch wordt de niet-​betaalde resul­taten bedoeld. U kunt namelijk ook betaalde resul­taten zien in de resul­taten­li­jst. Dit heet een gespon­sorde link en wordt behan­deld in SEA. SEA betekent Search Engine Adver­tis­ing, oftewel Zoekmachine-​adverteren.

  Waarom een SEO/​SEA training?

 • Inter­net is onmis­baar gewor­den bij de vin­d­baarheid van uw web­site en de pro­motie van uw bedrijf.
 • Bezoek­ers wor­den steeds kri­tis­cher. Bin­nen 1/​20e van een sec­onde weet een bezoeker al of hij/​zij wil blijven.
 • Gebruiksvrien­delijkheid is het kern­be­lang van uw bezoek­ers. U wilt immers dat uw bezoek­ers terugkeren.
 • Feiten & Cijfers

  % inter­net­ge­bruik­ers dat zoekt via zoekmachines

  % inter­net­ge­bruik­ers dat Google als zoekmachine gebruikt

  % inter­net­ge­bruik­ers dat niet verder kijkt dan de eerste 20 resultaten

  % van Busi­ness to Busi­ness (B2B) aankopen die via inter­net gedaan worden

  Basic SEO Training

 • Basis defin­i­ties SEO/​SEA
 • Inlei­d­ing zoekmachinemarketing
 • Inlei­d­ing struc­tuur van een website
 • Inlei­d­ing zoekmachines
 • Inlei­d­ing web­site optimalisatie
 • Hoe zoeken zoekers
 • Betaald ver­sus onbetaald
 • Zoek­wo­or­den
 • Tekst opti­mal­isatie
 • Zoek­ma­chines & Zoekdirectories
 • Sta­tistieken analy­seren: AWStats & Google Analytics
 • Google Adwords (SEA)
 • Advanced SEO Training

 • Basic SEO Training (zie links)
 • AdWords cam­pagne maken
 • Google AdWords & Ana­lyt­ics accounts koppelen
 • Rap­portages maken in Analytics
 • SEO Tech­nieken
 • Web­site Pro­motie: — Anchor­t­ext — Linkbuild­ing — PageR­ank — TrustRank
 • Valkuilen bij site ontwerp
 • SEO spec­i­fiek: SEO Tools & Redirects
 • Meld je nu aan!


  Twitter voor beginners

  Je weet hoe het internet werkt maar je weet niet hoe Twitter werkt, of misschien heb je al een Twitter profiel en doe je er niet zoveel mee. Wij horen vaak "Ik doe maar wat" of dat men enthousiast eraan begint, maar dan geen idee meer heeft hoe ze Twitter beter kunnen inzetten. Klinkt dit bekend in je oren? Dan is deze training voor jou geschikt. We vertellen je graag meer over Twitter en vooral dat het meer is dat het delen van je broodje pindakaas :-)

  Inhoud

 • Wat is Twitter
 • Pri­vacy op Twitter
 • Feiten en Cijfers over Twitter
 • Negatieve & Posi­tieve beelden
 • Tips bij aan­maken profiel
 • Twit­ter fol­low­ers & How to Follow
 • Twit­ter Terminologie
 • Voor­beeld Tweets
 • Foto’s delen op Twitter
 • Overig delen op Twitter
 • Tweet­deck
 • Meld je nu aan!


  Twitter voor ZZP-ers

  Je hebt al basis kennis van internet en Twitter maar je haalt er lang niet alles uit. Er valt veel te 'halen' wat jouw concurrent wél oppikt. Don't worry! Na deze training heb je meer structuur en zelfs een plan waarmee je jouw concurrenten laat zweten.

  Inhoud

 • Piramide van Maslov & Online Communities
 • Waarom Twit­teren?
 • Twit­ter Wid­gets: monitoring
 • Twit­ter Wid­gets: analyseren
 • Overige Twit­ter Widgets
 • Twit­ter Cam­pagne stappen
 • Web­care op Twitter
 • Rea­geren op ontevre­den­heid en klachten via Twitter
 • Meld je nu aan!


  LinkedIn voor ZZP-ers

  Verwarring over de uitspraak

  LinkedIn wordt vaak uit­ge­spro­ken als ‘Linke-​t-​in.’ Echter, de let­ter ‘e’ wordt niet uit­ge­spro­ken en hoort als ‘Linkt in’ uit­ge­spro­ken te worden.

  Doel van LinkedIn

  Het belan­grijk­ste doel van LinkedIn is gereg­istreer­den te laten prof­iteren van elka­ars (zake­lijke) netwerk en deze zodoende uit te breiden. Linkedin kan op de volgende manieren worden ingezet:
 • Aan­bevelin­gen
 • LinkedIn vaca­tures
 • Intro­duc­tie via netwerk
 • Vraag & Antwoord
 • Groepen
 • Peilin­gen
 • Gericht advert­eren
 • Inhoud

 • Profiel aan­maken op LinkedIn
 • LinkedIn menu opties bekijken
 • Hoe bedri­jven LinkedIn gebruiken
 • Con­tacten toevoe­gen /​uitn­odi­gen via LinkedIn
 • Belan­grijkheid van connecties
 • Kracht van groepen op LinkedIn
 • Lid wor­den van een groep & deelname
 • Zelf een groep begin­nen op LinkedIn
 • Twit­ter & LinkedIn koppelen
 • Banen zoeken via LinkedIn
 • Kan­di­daten wer­ven voor banen via LinkedIn
 • LinkedIn & Marketing
 • Meld je nu aan!