Algemene Voorwaarden 2018

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Pink-Lemonade, hierna te noemen: “PL”, en de opdrachtgever of koper; hierna te noemen “klant ”.
 2. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden partijen alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.


2. Offerte en overeenkomst

 1. Alle offertes van PL – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.


3. Levertijd

 1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant PL vier (4) weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan PL niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van PL.


4. Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn/of worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat PL door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.


5. Betaling

 1. De betaling van facturen dient binnen 14 dagen na dagtekening te geschieden op een door PL opgegeven banknummer. 
 2. Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering.
 3. De datum van bijschrijving op de rekening van PL is de betaaldatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Naast eventuele verschuldigde rente worden er ook administratiekosten in rekening gebracht van €75 euro (ex.BTW) per wekelijkse betalingsherinnering.
 5. Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is PL gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan PL verschuldigd. 
 6. Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.
 7. Bedragen boven € 1.000 euro (excl.B.T.W.) dienen vooraf voor tenminste 85% te zijn voldaan voorafgaand aan de werkzaamheden.
 8. Voor alle spoedopdrachten wordt het bedrag van minimaal € 75,- (excl.BTW) in rekening gebracht.
 9. Pink-Lemonade behoudt het recht nieuwe klanten om een 100% vooruitbetaling te vragen.
 10. Voor projecten geldt dat er per 14 dagen een factuur wordt gestuurd met de gemaakte uren. Op verzoek kan dit per kalendermaand.


6. Zekerheidstelling

 1. PL kan te allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van PL terzake eerdere (deel)leveringen of terzake van betreffende leverantie worden voldaan.
 2. Indien PL de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.


7. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake wanneer een van de partijen dat bij aangetekende brief aan de andere partij stelt.
 2. Alle uit de door PL gesloten overeenkomsten of de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen PL en de klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.
 3. Op alle overeenkomsten tussen PL en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. Reclame & Links

 1. Op alle websites die door PL worden geleverd staat ‘powered by Pink-Lemonade’, 'Designed by Pink-Lemonade','Restyled by Pink-Lemonade' of 'Managed by Pink-Lemonade' met een link naar de site van PL. Deze dient altijd duidelijk zichtbaar te worden getoond en linkbaar te zijn.
 2. Een afbeelding van het door PL gemaakte ontwerp en link naar de opdrachtgever wordt op de site van PL opgenomen, tenzij voorafgaand de oplevering hier schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

9. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Pink-Lemonade mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders vooraf afgesproken.

10. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pink-Lemonade  zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Pink-Lemonade  steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pink-Lemonade  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pink-Lemonade  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pink-Lemonade  zijn verstrekt, heeft Pink-Lemonade  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Pink-Lemonade  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pink-Lemonade  kenbaar behoorde te zijn.
 5. Pink-Lemonade  zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Klant verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Klant dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Klant heeft Pink-Lemonade  het recht een Klant een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Pink-Lemonade  hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Klant  of door Pink-Lemonade  ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Klant vrijwaart Pink-Lemonade  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Klant toerekenbaar is.

11. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Pink-Lemonade  op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Pink-Lemonade  worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Pink-Lemonade . Pink-Lemonade  is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Pink-Lemonade  Klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Pink-Lemonade  van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

12. Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 6 maanden. Het verstrijken van de  looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Pink-Lemonade  kan een overeenkomst met de Klant direct beëindigen wanneer de Klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Pink-Lemonade  gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Pink-Lemonade  heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant de overeenkomst en verplichting jegens Pink-Lemonade  niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Pink-Lemonade  zal Klant hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Pink-Lemonade  kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Klant, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is Klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

14. Copyright

 1. Alle aan Pink-Lemonade  verstrekte producten en diensten worden aan Klant terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Pink-Lemonade  ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Pink-Lemonade  voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Klant.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Pink-Lemonade  en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door Klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Pink-Lemonade  zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Klant in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

16. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Pink-Lemonade  gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Pink-Lemonade  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Pink-Lemonade  geen invloed kan uitoefenen.

17. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Pink-Lemonade  kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Klant echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Pink-Lemonade  heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

18. Derden

 1. Pink-Lemonade  is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Pink-Lemonade  doorgevoerd.
 2. Pink-Lemonade  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

19. Eigendomsvoorbehoud

 1. Klant is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Klant.
 2. De door Pink-Lemonade  vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Klant.
 3. Door Pink-Lemonade  of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Pink-Lemonade.

20. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Pink-Lemonade  slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Pink-Lemonade  verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

21. Linkbuilding

 1. Met Linkbuilding wordt bij PL bedoeld het aanvragen van linkplaatsing bij zoekdirectories en/of het plaatsen van berichten op onderwerp-gerelateerde fora/sites.
 2. PL streeft ernaar aanvragen van linkplaatsing bij zoekdirectories te doen met een PageRank van 3 of hoger. Afhankelijk van het aantal te plaatsen linkverzoeken die PL krijgt van klant zal als alternatief ook websites met een lagere of geen PageRank benaderd worden, tenzij uitdrukkelijk door klant vermeld.
 3. Wanneer klant schriftelijk aangeeft nooit een linkverzoek te willen naar zoekdirectoriewebsites met PageRank van 2 en lager mag PL ervoor kiezen berichten te plaatsen op onderwerp-gerelateerde fora/sites. Hiervoor geldt voor iedere 3 aanvragen van linkplaatsing bij zoekdirectories gelijk staat aan 1 bericht op onderwerp-gerelateerde fora/sites.
 4. PL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van links. PL geeft geen garantie dat de links worden geplaatst.